Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 25 66 37.88%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 101 20.79%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 37 125 29.60%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 17 31 54.84%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 28 100 28.00%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 40 104 38.46%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 92 232 39.66%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 40 72 55.56%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 63 133 47.37%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 67 170 39.41%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 175 45.14%