Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
648 BTOWER 7 22 31.82%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%