Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
648 BTOWER 9 33 27.27%