Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 92 232 39.66%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 67 170 39.41%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 63 133 47.37%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 37 125 29.60%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 103 37.86%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 101 20.79%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 28 100 28.00%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 40 72 55.56%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 25 66 37.88%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 41 65 63.08%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 17 31 54.84%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
648 BTOWER 7 22 31.82%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%