Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%