Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%