Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57545 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 299 ms 7108 K C++ / 1 K hihihi1 2021-11-15 11:47:58
#6061 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 307 ms 6900 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-22 3:12:44
#121313 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 406 ms 9020 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-31 16:03:22
#69322 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 414 ms 4844 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-14 16:41:34
#42634 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 417 ms 4852 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 13:40:34
#43610 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 418 ms 6636 K C++ 17 / 2 K MeowT.dev 2021-08-10 3:30:53
#139383 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 418 ms 7412 K C++ 17 / 1 K 🐄 2024-03-08 10:10:57
#42314 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 425 ms 6640 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-13 4:26:32
#11540 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 435 ms 7028 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-26 4:20:17
#56265 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 454 ms 7204 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-09 3:34:18
#67526 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 468 ms 9684 K C++ 14 / 2 K Đỗ Duy Đông 2022-01-02 14:39:54
#72052 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 496 ms 7240 K C++ / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:43:49
#117092 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 529 ms 13648 K C++ 14 / 2 K Bảo Phúc 2023-02-01 6:52:32
#56263 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 640 ms 63408 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-09 3:30:26
#72445 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 1024 ms 9428 K C++ / 2 K thunopeo 2022-02-10 22:50:34
#43663 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 1269 ms 13900 K C++ 17 / 3 K Trần Bình Duy 2021-08-10 13:15:47
#76041 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 1272 ms 9324 K C++ 14 / 2 K Thái Trung Hiếu 2022-03-01 0:30:58
#105661 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 1290 ms 9316 K C++ 17 / 2 K meow 2022-11-28 2:51:34
#41981 #524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất Accepted 100 1318 ms 9384 K C++ 11 / 2 K HoangVu 2021-07-09 23:07:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: