Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 187 8.56%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 10 80.00%