Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%