Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%