Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2 HELLO - Hello, World! 418 718 58.22%
4 QUINE - Hack não!!! 60 332 18.07%