Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28499 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 510 ms 1652 K C++ 17 / 923 B Hà Hoàng Hiệp 2021-02-24 14:26:43
#122792 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 524 ms 1276 K C++ 17 / 875 B accvip 2024-01-08 12:36:33
#121560 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 525 ms 1916 K C++ 17 / 2 K võ văn việt 2024-01-02 16:18:11
#26156 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 544 ms 1152 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-01-20 14:32:18
#131288 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 545 ms 1916 K C++ 17 / 873 B yofwyst 2024-02-09 2:26:30
#66449 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 551 ms 1148 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-27 12:36:22
#98234 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 554 ms 1784 K C++ 17 / 2 K tinozg 2022-11-03 11:16:30
#70312 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 558 ms 4776 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-23 4:48:57
#29081 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 560 ms 1852 K C++ 11 / 906 B Lê Đức Nhuận 2021-03-01 8:51:11
#97694 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 560 ms 1924 K C++ 14 / 992 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 10:04:19
#78102 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 565 ms 1544 K C++ 14 / 841 B stroke of fortune 2022-03-20 2:43:43
#76649 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 583 ms 1124 K C++ 11 / 854 B hm123 2022-03-06 2:42:41
#82582 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 594 ms 1572 K C++ 17 / 986 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:30:51
#73817 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 596 ms 1536 K C++ / 1 K Xuân 2022-02-16 14:30:46
#53304 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 622 ms 1508 K C++ 11 / 984 B hihihi1 2021-10-26 1:45:47
#98044 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 668 ms 2704 K C++ 17 / 775 B 23daleyyy 2022-11-03 2:03:09
#60717 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 680 ms 9244 K C++ 17 / 1 K minh nguyen le 2021-12-02 15:27:26
#27930 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 769 ms 1920 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-02-19 2:27:45
#27952 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 775 ms 1920 K C++ 17 / 901 B Bùi Tâm Đan 2021-02-19 2:45:17
#28004 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 778 ms 1940 K C++ 17 / 1 K Đỗ Thị Phương Hậu 2021-02-19 13:15:42
#27959 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 799 ms 1920 K C++ 17 / 1 K Tạ Thu Hà 2021-02-19 2:50:01
#122773 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 817 ms 5852 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-08 12:12:14
#69850 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 828 ms 2044 K C++ / 893 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-19 15:24:57
#33201 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 831 ms 13032 K C++ 17 (Clang) / 927 B abcde 2021-03-30 16:32:17
#119044 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 862 ms 3844 K C++ 14 / 579 B Quốc Hưng 2023-12-22 4:29:29
#97474 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 912 ms 9024 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-01 2:13:08
#97666 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 917 ms 5760 K C++ 17 / 644 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 9:05:21
#97793 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 976 ms 5240 K C++ 17 (Clang) / 635 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 15:08:43
#70322 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 977 ms 8240 K C++ 11 / 1 K Văn Hoàng Phúc 2022-01-23 5:58:57
#123470 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 987 ms 8952 K C++ 17 / 782 B Trần Long 2024-01-10 4:14:06
#97812 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 992 ms 3948 K C++ 17 / 1 K Lê Hồng Phúc 2022-11-01 17:11:01
#120842 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1044 ms 5748 K C++ 17 / 1 K I <3 CSS 2023-12-28 2:51:09
#28010 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1069 ms 7384 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-19 15:45:45
#51874 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1069 ms 7864 K C++ / 424 B Onii Chan 2021-10-19 0:08:11
#29984 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1127 ms 1796 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-03-09 14:49:28
#97396 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1202 ms 10084 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 14:52:16
#30285 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1217 ms 1748 K Pascal / 2 K Lâm Khánh An 2021-03-10 13:02:20
#87524 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1361 ms 3320 K C++ 11 / 2 K Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-14 7:32:34
#95757 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1417 ms 11904 K C++ 14 / 426 B Thao Quyen 2022-10-20 1:28:26
#94901 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1437 ms 12544 K C++ 17 / 670 B HieuLe 2022-10-16 10:25:52
#94918 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1456 ms 12544 K C++ 17 / 670 B meow 2022-10-16 12:35:25
#95738 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1501 ms 13520 K C++ / 589 B Phạm Quỳnh Trang 2022-10-20 1:15:49
#58771 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1726 ms 9200 K C++ / 457 B Thu Tran 2021-11-22 1:36:43
#95743 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1837 ms 12020 K C++ / 501 B Hoàng Như Trang 2022-10-20 1:17:18
#28066 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1872 ms 1468 K C++ (NOI) / 1 K Đặng Thái Sơn 2021-02-20 10:08:07
#107736 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 1995 ms 3476 K C++ 17 / 1 K Nguyen Tuan Lam 2022-12-05 8:27:21
#120829 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 2000 ms 2044 K C++ / 707 B Pham Hung Thien 2023-12-27 17:34:32
#73949 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 2008 ms 1128 K C++ 17 / 670 B tranminhprvt01 2022-02-17 11:20:10
#97711 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 2011 ms 1216 K C++ / 808 B lambiengquo 2022-11-01 10:47:04
#132887 #257. SEQ - Dãy số Accepted 100 2020 ms 1936 K C++ / 684 B laccoi 2024-02-16 7:20:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: