Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
257 SEQ - Dãy số 142 663 21.42%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 87 335 25.97%
258 PANCAKES - Làm bánh 72 163 44.17%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 158 41.14%
628 POTTERY 65 217 29.95%
256 TBC - Dãy số 60 269 22.30%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 75 46.67%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
897 SANNEN - San nền 21 57 36.84%
839 KRYP6 16 49 32.65%