Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 370 25.95%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 362 27.35%
256 TBC - Dãy số 61 273 22.34%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
628 POTTERY 65 217 29.95%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
839 KRYP6 16 49 32.65%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%