Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
839 KRYP6 16 49 32.65%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
256 TBC - Dãy số 61 273 22.34%
628 POTTERY 65 217 29.95%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 95 366 25.96%
255 ZSUM - ZERO SUM 98 361 27.15%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 201 518 38.80%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 235 666 35.29%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 374 691 54.12%