Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 100 247 40.49%