Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%