Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 17 23 73.91%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 22 30 73.33%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 52 60 86.67%
1146 PTC - Phần tử chung 5 5 100.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 16 137 11.68%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 26 50 52.00%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 41 75 54.67%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 37 66 56.06%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
648 BTOWER 7 22 31.82%
647 ELEVATOR 15 27 55.56%
646 TGD 17 58 29.31%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%