Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%