Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%