Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 49 184 26.63%
1146 PTC - Phần tử chung 11 11 100.00%