Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
241 XEPGACH - Xếp gạch 33 63 52.38%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
269 OLYMPIAD 87 455 19.12%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 40 80 50.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%