Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 97 43.30%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 61 77 79.22%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 33 43 76.74%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 242 567 42.68%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 66 152 43.42%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 61 90 67.78%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 67 108 62.04%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 94 202 46.53%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 91 251 36.25%
224 PAPER - Các tấm bìa 75 139 53.96%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 114 177 64.41%
222 IP - Số IP của nhân viên 145 470 30.85%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 182 284 64.08%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 101 140 72.14%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%
23 HY016 3 23 13.04%