Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 80 219 36.53%