Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%