Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
222 IP - Số IP của nhân viên 141 460 30.65%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 181 281 64.41%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 86 226 38.05%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 87 214 40.65%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 196 45.92%
219 EXPRESS - Biểu thức 55 180 30.56%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 105 164 64.02%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 62 147 42.18%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 99 138 71.74%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 87 136 63.97%
224 PAPER - Các tấm bìa 73 134 54.48%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 64 105 60.95%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 41 94 43.62%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 53 81 65.43%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 57 79 72.15%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 58 74 78.38%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 40 48 83.33%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 30 39 76.92%
23 HY016 3 17 17.65%