Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 68 95 71.58%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 92 132 69.70%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 76 231 32.90%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 132 28.79%
219 EXPRESS - Biểu thức 54 198 27.27%
23 HY016 3 8 37.50%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 84 137 61.31%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 185 309 59.87%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 27 36 75.00%
222 IP - Số IP của nhân viên 147 561 26.20%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 26 39 66.67%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 31 80 38.75%
224 PAPER - Các tấm bìa 99 191 51.83%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 85 226 37.61%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 122 190 64.21%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 166 20.48%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 90 107 84.11%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 28 38 73.68%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 28 41 68.29%