Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 31 43 72.09%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 80 117 68.38%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 73 215 33.95%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 88 198 44.44%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 29 113 25.66%
219 EXPRESS - Biểu thức 47 152 30.92%
23 HY016 1 6 16.67%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 146 239 61.09%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 26 35 74.29%
222 IP - Số IP của nhân viên 121 466 25.97%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 31 80 38.75%
224 PAPER - Các tấm bìa 67 136 49.26%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 80 219 36.53%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 100 147 68.03%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 153 22.22%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 33 41 80.49%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%