Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67344 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 50 ms 368 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-01 6:19:31
#23717 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 69 ms 404 K C++ / 571 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 3:24:59
#23639 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 69 ms 484 K C++ 17 / 571 B Trần Quang Huy 2020-12-21 3:09:42
#23633 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 69 ms 388 K C++ 17 / 571 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 3:08:57
#23151 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 70 ms 484 K C++ 17 / 568 B Trùm CUỐI 2020-12-19 3:33:00
#23703 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 70 ms 440 K C++ / 573 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-21 3:20:48
#23542 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 70 ms 484 K C++ 17 / 582 B Tạ Thu Hà 2020-12-20 14:30:22
#23676 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 71 ms 480 K C++ 17 / 461 B Bùi Hải Đăng 2020-12-21 3:16:08
#23593 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 72 ms 448 K C++ 17 / 573 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 3:04:08
#23600 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 73 ms 412 K C++ 17 / 571 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:05:14
#23629 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 74 ms 420 K C++ 17 / 571 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 3:08:33
#23656 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 75 ms 388 K C++ 17 / 571 B Đoàn Công Chiến 2020-12-21 3:11:53
#23658 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 76 ms 444 K C++ 17 (Clang) / 571 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:12:14
#23716 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 83 ms 484 K C++ 17 / 573 B Trần Trung Đức 2020-12-21 3:24:32
#65443 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 92 ms 504 K C++ 11 / 988 B Trương Tuấn Tú 2021-12-19 15:36:18
#67938 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 92 ms 480 K C++ 17 / 548 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:19:28
#23519 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 101 ms 388 K C++ 17 / 568 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-20 13:47:52
#23528 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 104 ms 512 K C++ 17 / 561 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-20 14:03:19
#23599 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 106 ms 512 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-21 3:05:04
#107896 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 111 ms 480 K C++ 17 / 926 B hoanganh 2022-12-05 15:33:15
#116281 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 139 ms 404 K C++ 17 / 767 B Nguyễn Việt Hùng 2023-01-22 16:04:52
#96392 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 142 ms 388 K C++ 17 / 674 B toidicakhia 2022-10-22 4:27:34
#79329 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 143 ms 384 K C++ / 557 B meow 2022-03-29 3:50:29
#46341 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 145 ms 400 K C++ / 451 B Onii Chan 2021-09-02 15:13:02
#124757 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 155 ms 508 K C++ 17 / 524 B Tiêu Dao 2024-01-16 8:52:45
#124613 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 155 ms 380 K C++ 17 / 593 B Đào Đức Thắng 2024-01-15 14:24:16
#57072 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 156 ms 380 K C++ 17 / 827 B Lê Trung Hiếu 2021-11-13 8:58:03
#110853 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 156 ms 2308 K C++ 17 / 768 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 8:17:03
#57073 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 161 ms 380 K C++ / 542 B Chiju 2021-11-13 8:58:04
#62586 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 165 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 774 B Lewjxz 2021-12-13 16:50:58
#57144 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 166 ms 388 K C++ / 572 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-14 4:23:20
#57062 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 169 ms 380 K C++ / 637 B Nam Tử Thiên 2021-11-13 8:27:45
#110869 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 170 ms 2372 K C++ 14 / 675 B Lường Ngọc An 2022-12-15 8:35:06
#77460 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 172 ms 404 K C++ 11 / 801 B L H D 2022-03-15 5:59:37
#110849 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 174 ms 2392 K C++ 17 / 913 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-15 8:12:32
#43321 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 176 ms 380 K C++ / 546 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-06 3:54:14
#50663 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 184 ms 380 K C++ / 480 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-10 16:08:49
#43759 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 185 ms 380 K C++ 14 / 533 B hihihi1 2021-08-11 11:45:05
#76055 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 188 ms 372 K C++ / 625 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-01 5:01:39
#110867 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 195 ms 2400 K C++ 14 / 663 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-15 8:31:16
#78411 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 202 ms 364 K C++ 11 / 904 B Xuân 2022-03-22 11:44:59
#79808 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 202 ms 456 K C++ / 582 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:21:32
#83921 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 204 ms 376 K C++ 11 / 460 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-15 2:03:59
#110859 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 210 ms 2308 K C++ 17 / 684 B Phùng Nhật Minh 2022-12-15 8:23:55
#110843 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 229 ms 2392 K C++ 17 / 727 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-15 8:06:38
#110866 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 235 ms 2516 K C++ 17 / 622 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-15 8:27:58
#110848 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 236 ms 2344 K C++ 17 / 725 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-15 8:11:51
#110863 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 236 ms 2368 K C++ 14 / 725 B Vũ Minh Huyền 2022-12-15 8:25:32
#110841 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 2432 K C++ 17 / 485 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 8:02:18
#105611 #218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố Accepted 100 335 ms 3328 K C++ 17 / 790 B Ta Minh Kien 2022-11-27 15:50:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: