Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
633 COUNT 32 122 26.23%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 64 274 23.36%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
602 KSUM 110 189 58.20%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 216 722 29.92%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
617 SUB 22 108 20.37%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 219 44.29%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%