Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 193 355 54.37%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
602 KSUM 113 197 57.36%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
617 SUB 22 108 20.37%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
633 COUNT 32 122 26.23%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
5085 SEQ - Dãy số 1 26 3.85%