Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 139 519 26.78%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 136 13.24%
15 HY008 - Dãy ước 51 115 44.35%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%