Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 161 608 26.48%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 90 240 37.50%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 195 358 54.47%