Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 171 311 54.98%