Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 633 1239 51.09%
2 HELLO - Hello, World! 418 718 58.22%
3 COPYCAT - Sao chép 168 1437 11.69%