Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 774 1447 53.49%
2 HELLO - Hello, World! 515 896 57.48%
3 COPYCAT - Sao chép 212 1822 11.64%