Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 891 1595 55.86%
2 HELLO - Hello, World! 594 1005 59.10%
3 COPYCAT - Sao chép 249 2101 11.85%