Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
694 FAREWELL - Chia tay 14 21 66.67%
696 SUMDIV - Tổng ước 69 266 25.94%