Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%