Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%