Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 130 287 45.30%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%