Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%