Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 93 32.26%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%