Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 36 69 52.17%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 133 20.30%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 28 61 45.90%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 21 33 63.64%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 76 175 43.43%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 93 36.56%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 42 63 66.67%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 108 58.33%