Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 14 40 35.00%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 15 32 46.88%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 32 52 61.54%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 17 28 60.71%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 11 23 47.83%
473 DPWATER – Cấp nước 19 30 63.33%
474 DPMARKET – Hội trợ 71 220 32.27%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 19 31 61.29%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 89 23.60%
477 DPKESACH – Giá sách 15 49 30.61%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 14 96 14.58%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 16 29 55.17%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 11 15 73.33%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 22 50 44.00%
483 DPRUNNING – Tập chạy 37 103 35.92%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 16 75.00%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 99 177 55.93%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 40 81 49.38%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 26 80 32.50%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 26 37 70.27%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 44 79 55.70%