Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 121 268 45.15%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 345 24.35%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 23 221 10.41%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 60 166 36.14%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 49 184 26.63%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 188 15.96%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 104 20.19%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
309 TTDTICH – Diện tích 56 136 41.18%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 581 37.52%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 148 274 54.01%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 126 280 45.00%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 59 104 56.73%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 70 354 19.77%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 56 214 26.17%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 77 245 31.43%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 247 29.55%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 60 216 27.78%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 96 299 32.11%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 76 165 46.06%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%