Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
402 PROJECTS - Dự án 229 450 50.89%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 65 237 27.43%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 101 29.70%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 227 419 54.18%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 223 393 56.74%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 318 605 52.56%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 72 186 38.71%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 177 505 35.05%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 120 212 56.60%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 191 477 40.04%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 182 644 28.26%
426 DPLATGACH – Lát gạch 103 200 51.50%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 94 188 50.00%