Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 109 298 36.58%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 93 214 43.46%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 164 310 52.90%
474 DPMARKET – Hội trợ 79 247 31.98%
451 DPPAINT – Sơn nhà 68 126 53.97%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 227 419 54.18%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 177 505 35.05%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
483 DPRUNNING – Tập chạy 50 134 37.31%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 192 478 40.17%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 183 646 28.33%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 70 284 24.65%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 27 109 24.77%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 223 393 56.74%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 23 78 29.49%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%