Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 71 137 51.82%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 67 192 34.90%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%