Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 243 534 45.51%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 86 284 30.28%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 22 28 78.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%