Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 41 76 53.95%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
568 RMOVE - Di chuyển robot 45 88 51.14%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 15 17 88.24%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 15 26 57.69%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
680 SUBSTR – Khớp xâu 51 134 38.06%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%