Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 21 33 63.64%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%