Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%