Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 9 17 52.94%