Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 308 29.87%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 57 103 55.34%
565 EVA - Sơ tán 96 166 57.83%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 39 53.85%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
577 ZAM - Kén chồng 44 109 40.37%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 128 18.75%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%