Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 54 91 59.34%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 45 66 68.18%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 39 69 56.52%
329 MK42SUM – Số số hạng 24 52 46.15%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 104 180 57.78%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 73 148 49.32%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 612 30.39%
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 23 43.48%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 152 215 70.70%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 152 306 49.67%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 123 56.10%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 113 22.12%
338 DKSODEP – Số đẹp 61 142 42.96%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 32 193 16.58%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 16 38 42.11%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 176 38.64%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 64 116 55.17%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 51 99 51.52%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 54 103 52.43%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 44 69 63.77%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%