Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 60 133 45.11%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 194 392 49.49%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 272 573 47.47%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 88 160 55.00%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 280 523 53.54%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 71 209 33.97%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 188 515 36.50%