Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 40 94 42.55%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 41 133 30.83%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 47 190 24.74%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 219 44.75%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 67 176 38.07%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 100 231 43.29%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 145 42.76%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 168 273 61.54%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 107 266 40.23%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 52 148 35.14%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 106 28.30%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%