Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
474 DPMARKET – Hội trợ 83 257 32.30%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 256 33.20%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 245 10.20%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 144 242 59.50%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
426 DPLATGACH – Lát gạch 109 215 50.70%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%